Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 10 Tổng Ôn Kiểm Tra: các cấp tổ chức của thế giới sống

1. Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?

2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là :

3. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành :

4. Tổ chức sống nào sau đây là bào quan ?

5. Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên ?

6. Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống ?

7. Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào ?

8. Tập hợp các cơ quan , bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là:

9. Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là :

10. Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là :

11. Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên ….. và nhiều …….tạo thành hệ ……. Từ đúng để điền vào chố trống của câu trên là:

12. Đặc điểm chung của trùng roi , a mip, vi khuẩn là :

13. Tập hợp các cá thể cùng loài , cùng sống trong một vùng địa lý nhất định ở một thời điểm xác định và cơ quan hệ sinh sản với nhau được gọi là :

14. Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của nó được gọi là :

15. Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:

16. Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của :

17. Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là :

18. Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống :Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *