Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 12 Tổng Ôn Kiểm Tra Học Kì 1: 2019 Phần 4

Câu 1: Phương pháp lai nào sau đây có thể tạo ra được cơ thể mới mang bộ nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau mà lai hữu tính không thể thực hiện được?
Câu 2: Theo định luật Hacdi – Vanbec, có bao nhiêu quần thể sinh vật ngẫu phối sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?
(1) 0,5 AA: 0,5 aa.
(2) 100% AA.
(3) 0,20 AA: 0,60 Aa: 0,20 aa.
(4) 0,75 AA: 0,25 aa.
(5) 0,64 AA: 0,32 Aa: 0,04 aa .
(6) 100% Aa.
Câu 3: Trên mạch mang mã gốc của gen có một bộ ba 3’XGA5′. Bộ ba tương ứng trên phân tử mARN được phiên mã từ gen này là
Câu 4: Trên một cánh của một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật gồm các đoạn có kí hiệu như sau: ABCDEFGH. Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự các đoạn như sau: ABEDCFGH. Hậu quả của dạng đột biến này là
(1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể
(2) Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể
(3) Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết
(4) Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến
Câu trả lời đúng là:
Câu 5: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi chất nhiễm sắc có đường kính lần lượt là
Câu 6: Trong các phát biểu sau, những phát biểu nào đúng về đặc điểm của mã di truyền
(1). Chuyển gen tổng hợp Insulin của người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp được Insulin là do mã di truyền có phổ biến.
(2). Mã di truyền có tính đặc hiệu nghĩa là mỗi loại axit amin chỉ được mã hóa bởi một loại bộ ba.
(3). Các bộ ba 5’UAA3′, 5’UAG3′, 5’UGA3′ cùng quy định tín hiệu kết thúc dịch mã là ví dụ nói về tính thoái hóa của mã di truyền.
(4). Bộ ba 5’AUG3′ quy định tổng hợp axit amin metionin và mở đầu dịch mã là ví dụ nói về tính thoái hóa của mã di truyền.
Câu 7: Trong một quần thể động vật ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,4; tần số alen a = 0,6. Cấu trúc di truyền của quần thể này là:
Câu 8: Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể này là:
Câu 9: Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, không có hoán vị gen, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?
Câu 10: Ưu thế lai là hiện tượng con lai


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *