Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 11 Tổng Ôn Kiểm Tra Học Kì 1: Kiểm Tra Học Kì 1 2019

Câu 1: Ngoài lực đẩy của rễ, lực hút của lá, lực trung gian nào làm cho nước có thể vận chuyển lên các tầng, tán cao đến 100m?
Câu 2: Hậu quả khi bón liều lượng phân cao quá mức cần thiết cho cây: (1) Gây độc hại đối với cây. (2) Gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường. (3) Làm đất đai phì nhiêu nhưng cây không hấp thụ được hết. (4) Dư lượng phân bón khoáng chất khoáng chất sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi.
Câu 3: Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng trong ATP và NADPH?
Câu 4: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hô hấp sáng ở thực vật? (1) Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ CO2 và thải O2 ở ngoài sáng. (2) Hô hấp sáng gây tiêu hao sản phẩm quang hợp. (3) Hô hấp sáng thường xảy ra ở thực vật C4 và CAM trong điều kiện cường độ ánh sáng cao. (4) Quá trình hô hấp sáng xảy ra lần lượt ở các bào quan: Lục lạp, ti thể, perôxixôm
Câu 5: Sự hút khoáng thụ động của tế bào rễ phụ thuộc vào.
Câu 6: Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?
Câu 7: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM giống nhau ở:
Câu 8: Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là:
Câu 9: Cho các đặc điểm sau nói về sự vận chuyển nước và ion khoáng theo con đường gian bào. (1) Nước và các ion khoáng đi theo không gian giữa các tế bào. (2) Nước và các ion khoáng bị đai Caspari chặn lại. (3) Nước và các ion khoáng đi qua đai Caspari vào mạch gỗ của rễ. (4) Nước và các ion khoáng đi xuyên qua tế bào chất giữa các tế bào. Số phương án đúng:
Câu 10: Khí oxi được tạo ra trong quang hợp có nguồn gốc từ:
Câu 11: Trong cây táo, đường được chuyển từ (1) đến (2). (1), (2) lần lượt là
Câu 12: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thịt?
Câu 13: Bào quan nào sau đây thực hiện quá trình quang hợp?
Câu 14: Quá trình hô hấp của thực vật:
Câu 15: Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là:
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không phải là vai trò của quang hợp ở thực vật?
Câu 17: Cây có thể hấp thụ ion khoáng qua cơ quan nào?
Câu 18: Cho các đặc điểm sau: (1) Các nguyên tố vi lượng là thành phần không thể thiếu ở nhiều enzim. (2) Một số nguyên tố vi lượng của cây như: Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Co, S, Ca, K… (3) Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu thuộc nhóm nguyên tố vi lượng. (4) Nguyên tố vi lượng được cây sử dụng một lượng rất ít, nhưng lại rất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. Số phương án đúng:
Câu 19: Phốtpho được cây hấp thụ dưới dạng:
Câu 20: Chất ra khỏi chu trình Canvin làm nguyên liệu khởi đầu tổng hợp glucôzơ?
Câu 21: Ở động vật có ống tiêu hóa, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở:
Câu 22: Cho các đặc điểm sau: (1) Nồng độ CO2 mà tại đó cây bắt đầu ngừng quang hợp. (2) Nồng độ CO2 mà tại đó cây bắt đầu quang hợp. (3) Nồng độ CO2 mà tại đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp. (4) Nồng độ CO2 mà tại đó cường độ quang hợp lớn hơn hô hấp. Số phương án không đúng về điểm bù CO2 của quang hợp
Câu 23: Úp chuông thủy tinh trên các chậu cây (ngô, lúa, bí…). Sau một đêm thấy xuất hiện các giọt nước ở mép các phiến lá. Nguyên nhân của hiện tượng trên là do:
Câu 24: Trong các nguyên tố khoáng nitơ, phốtpho, kali, canxi, sắt, magiê. Nguyên tố nào là thành phần của diệp lục a và diệp lục b?
Câu 25: Hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:
Câu 26: Cấu trúc nào của lục lạp có chứa clorophyl?
Câu 27: Bảng sau đây cho biết một số thông tin về vai trò của một số nguyên tố khoáng thiết yếu trong cây:
1. Clo
a. Hoạt hóa enzim, cân bằng nước và ion, mở khí khổng.
2. Kali
b. Cần cho sự trao đổi nitơ
3. Sắt.
c. Thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hóa enzim
4. Canxi
d. Quang phân li nước, cân bằng ion
5. Molipđen
e. Thành phần của xitôcrom, tổng hợp diệp lục, hoạt hóa enzim.
Trong các tổ hợp ghép đôi ở các phương án dưới đây, phương án nào đúng?
Câu 28: Ở một số cây, mặt trên của lá không có khí khổng thì có sự thoát hơi nước qua mặt trên của lá hay không?
Câu 29: Hoạt động của vi khuẩn nào sau đây làm giảm lượng nitơ mà cây có thể hấp thụ được trong đất?
Câu 30: rong mề gà (dạ dày cơ của gà) thường có những hạt sỏi nhỏ. Chức năng của các viên sỏi này là?
Câu 31: Trường hợp nào sau đây rễ cây xảy ra quá trình lên men?
Câu 32: Nhóm thực vật nào trong pha tối có chu trình Canvin?
Câu 33: Mối quan hệ giữa nước với quang hợp được biểu hiện ở: (1) Thoát hơi nước ảnh hưởng tới sự đóng mở của khí khổng. Do đó ảnh hưởng đến lượng CO2 đi vào lục lạp. (2) Nước ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng nên ảnh hưởng tới kích thước bộ lá. (3) Nước là nguyên liệu trực tiếp cung cấp cho quá trình quang hợp. (4) Thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ của lá. Phương án đúng là:
Câu 34: Quá trình tiêu hóa xenlulôzơ của động vật nhai lại chủ yếu diễn ra ở:
Câu 35: Trong ống tiêu hóa của ngựa, xenlulôzơ của tế bào thực vật
36. Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là :
Câu 37: Nội dung nào sau đây sai?
Câu 38: Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối bao gồm:
Câu 39: Quá trình thoát hơi nước ở lá có các vai trò: (1) Tạo ra lực hút phía trên để hút nước và các chất khoáng từ rễ lên. (2) Tạo điều kiện cho hoạt động hô hấp ở rễ. (3) Tạo điều kiện cho CO2 khuếch tán vào lá. (4) Hạ nhiệt độ của lá cây đảm bảo cho quá trình sinh lí xảy ra bình thường. Số phương án đúng:
Câu 40: Tiêu hóa là quá trình:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *