Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 10 Tổng Ôn Kiểm Tra: Bài Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật

1. Nhà phân loại học Caclinê đã phân chia sinh vật làm hai giới :
2. Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây ?
3. Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là :
4. Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới còn lại ?
5. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh , giới thực vật và giới động vật là :
6. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là:
7. Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn ?
8. Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là:
9. Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh vật đang có trên Trái đất vào khoảng:
10. Trong các đơn vị phân loại sinh vật dưới đây, đơn vị thấp nhất so với các đơn vị còn lại là:
11. Bậc phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là :
12. Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là:
13. Phát biểu nào sau đây đúng với nấm ?
14. Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là :
15. Sống tự dưỡng quang hợp cơ ở :
16. Nhóm nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào ?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *