Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 10 Tổng Ôn Kiểm Tra: Bài – Giới Động Vật

1. Đặc điểm nào sau đây không phải của giới động vât ?
2. Đặc điểm nào sau đây ở động vật mà không có ở thực vật ?
3. Đặc điểm nào sau đây được dùng để phân biệt giữa động vật với thực vật .
4. Động vật kiểu dinh dưỡng hoặc lối sống nào sau đây ?
5. Đặc điểm cấu tạo nào sau đây là của động vật ?
6. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về giới động vật ?
7. Giới động vật phát sinh từ dạng sinh vật nào sau đây ?
8. Trong các ngành động vật sau đây, ngành nào có mức độ tiến hoá thấp nhất so với các ngành còn lại ?
9. Sinh vật dưới đây thuộc ngành ruột khoang là :
10. Trong giới động vật, ngành có mức độ tiến hoá nhất là:
11. Sinh vật dưới đây thuộc ngành giun đốt là:
12.Con chấu chấu được xếp vào ngành động vật nào sau đây?
13. Phát biểu nào sau đây đúng với động vật ngành thân mềm
14. Động vật thuộc ngành nào sau đây có cơ thể đối xứng toả tròn?
15.Lớp động vật dưới đây không được xếp vào ngành động vật có xương sống là :
16. Động vật dưới đây có cơ thể không đối xứng hai bên là :
17. Cấu trúc nào sau đây được xem là đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt giữa động vật có xương sống với động vật thuộc các ngành không có xương sống ?
18. Động vật có vai trò nào sau đây ?
19. Phát biểu nào sau đây sau khi nói về vai trò của động vật ?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *